Dagordning

Årsmöte på Munkedals Brukshundklubb den 12/2 klockan 19.00 i klubbstugan. 


Dagordning

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängden
 • 3 Val av mötesordförande
 • 4 Styrelsens anmälan av protokollförare
 • 5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet
 • 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna
 • 7 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
 • 8 Fastställande av dagordningen
 • 9 Genomgång av:
  a. Verksamhetsberättelse för år 2019
  b. Förvaltningsberättelse- och resultatrapport
  c. Revisorernas berättelse
 • 10 Fastställande av förvaltningsberättelse- och resultatrapport
 • 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12 Genomgång av lokalklubbstyrelsens förslag avseende:
  a. Mål
  b. Rambudget för 2020
  c. Medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs klubbavgift för:
  i. ordinarie medlem
  ii. Familjemedlem
  iii. ordinarie medlem i annan brukshundklubb
  iiii. utlandsmedlem

 

 

 • 13 Beslut i ärenden enligt § 12
 • 14 Förslag på ändring i stadgarna: Alla ledamöter i styrelsen ska vara ordinarie
 • 15 Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna
 • 16 Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna
 • 17 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
 • 18 Beslut om omedelbar justering av § 14, § 15, § 16 och § 17
 • 19 Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
 • 20 Mötets avslutande

Sammankomsten avslutas med att klubben bjuder på lättare förtäring.

Copyright © Munkedals Brukshundklubb 2016           Webansvarig Diana Nilssone